Onze organisatie

Vrijwilligers

In Vlaanderen is Broederlijk Delen een beweging met vele duizenden vrijwilligers, deelnemers aan evenementen en schenkers. Zij timmeren het hele jaar door met hart en ziel aan een duurzame wereld zonder ongelijkheid.

Onze betaalde krachten

In Vlaanderen werken er ongeveer 63 beroepskrachten (ongeveer 53 VTE) voor Broederlijk Delen. Een 40-tal mensen daarvan werken in Brussel op het nationale secretariaat. De andere werken in de regionale diensten van Antwerpen, Gent, Hasselt, Mechelen en Roeselare. Broederlijk Delen doet ook systematisch een beroep op vrijwilligers. Naast de regionale vrijwilligers zijn er 9 vrijwilligers actief op het nationaal secretariaat.

Er werken gemiddeld zo’n 11 Lokale Vertegenwoordigers en een twintigtal coöperanten en vrijwilligers bij onze partnerorganisaties in het Zuiden. Onze organisatie blijft geloven in de absolute meerwaarde van deze wederzijds verrijkende samenwerking tussen Noord en Zuid.

Wie bepaalt het beleid?

Het beleid van de organisatie wordt voorbereid door beroepskrachten die voorstellen formuleren om de campagne uit te werken. Maar het zijn de beleidsorganen, samengesteld uit vrijwilligers, die cruciale beslissingen nemen en eventueel bijsturen.

De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van Broederlijk Delen heeft 71 leden en vormt een weerspiegeling van het maatschappelijk draagvlak. De leden zijn afgevaardigden van lokale en bovenlokale werkingen, van het middenveld, van organisaties waarmee wordt samengewerkt, van de bisdommen en van het personeel.

De Algemene Vergadering komt tweemaal per jaar, in april en in november, samen voor statutaire zaken en algemene beleidsoriëntatie. De besluitvormingsprocedures zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit maximaal 9 leden. De leden worden verkozen door en uit de Algemene Vergadering voor een mandaat van 4 jaar, dat maximaal 2 maal vernieuwd kan worden. De Algemene Vergadering verkiest de Voorzitter, telkens 2 jaar na verkiezing van de Raad van Bestuur.

De Leden van de Raad van Bestuur:

  • Wouter Vandenhole (Voorzitter)

  • Kenis Frans

  • Matthys Paul

  • vanderper Hilde

  • Laureys Gijs

  • Boost Blanche

  • Peene Peter

  • Thewissen Luc

Waarnemers

  • Trappeniers Koen (directeur Welzijnszorg)

  • Herijgers Lieve (directeur Broederlijk Delen)

De Raad van Bestuur vergadert maandelijks en is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, het financieel beleid, standpuntinnames en het algemeen beleid van de werkgebieden.

De Adviescommissie

De Adviescommissie werkt in opdracht van de Raad van Bestuur. De Commissie bestaat uit een groep van zo’n 30 à 40 vaste leden. De leden zijn vertegenwoordigers van de achterban van vrijwilligers, van organisaties waarmee wordt samengewerkt, leden van de Raad van Bestuur en gecoöpteerde experten.

De Adviescommissie komt jaarlijks vier maal bijeen. De Commissie heeft het mandaat vanuit de Raad van Bestuur om beleidsadviezen uit te werken. 

Statuten, huishoudelijk reglement en samenstelling van de Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en de Adviescommissie, kunnen opgevraagd worden bij
anje.snauwaert [at] broederlijkdelen.be.

Experts van EFQM - een kwaliteitssysteem voor organisaties en ondernemingen - beoordeelden onze werking, strategie en leiderschap. Het resultaat? Broederlijk Delen behaalde in 2019 het label Recognised for Excellence.

 

Broederlijk Delen werkt samen

Broederlijk Delen is betrokken bij allerlei netwerken en samenwerkingsverbanden. Dit is een absolute noodzaak om onze doelstellingen te kunnen bereiken. Alleen als we de krachten bundelen, kunnen we iets doen aan de rechtvaardigheid in de wereld.  Samen staan we nu eenmaal sterker.

Ook succesvolle campagnes of acties zijn maar mogelijk als we samenwerken met bondgenoten die mee een draagvlak creëren. We hebben partnerorganisaties en netwerken in ons eigen land, maar we investeren ook in internationale netwerken.

Enkele belangrijke bondgenoten: 

11.11.11 Logo

De koepelorganisatie 11.11.11 is een belangrijke partner. Dit is de plek om met andere Vlaamse ngo’s te overleggen, campagnes op elkaar af te stemmen, afspraken te maken over politiek werk en standpunten in te nemen naar de Belgische overheid toe. Bovendien wordt de werking van Broederlijk Delen medegefinancierd met de opbrengsten van de 11.11.11-campagne. In 2019 ontvingen we 208.142 euro.

Logo CIDSEOp internationaal vlak is Cidse, de internationale koepel van organisaties die een vastenactie organiseren, het netwerk waarin we investeren. Samen met de collega’s van Cidse organiseren we het lobbywerk bij de internationale instellingen.

Studio Globo is een educatie-ngo waarmee we samenwerken op vlak van onderwijs. We dienen samen ook een meerjarenprogramma in bij de federale overheid. Dit samenwerkingsverband noemen we Komyuniti.

Welzijnszorg is onze zusterorganisatie. Ze mobiliseert rond armoede en onrecht in onze eigen samenleving. Omdat er zoveel verbanden zijn tussen onrecht en armoede in Noord en Zuid, bouwen wij samen met hen onze regionale diensten uit.Wij zijn lid van NGO-Federatie, de vakbond van de ngo-sector, die de subsidieregeling voor de sector onderhandelt en investeert in kwaliteitsbevordering.

Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede (NRV) is een netwerk van 9 solidariteitsorganisaties die werken in opdracht van of verbonden zijn met de Vlaamse katholieke kerkgemeenschap. Broederlijk Delen is actief lid.

Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen delen een personeelslid. Zij werkt rond vredesopbouw in Oost-Congo.

We ondersteunen Orbit. Zij adviseren ons dan weer om een diversiteitsbeleid te ontwikkelen binnen onze organisatie.