Over de hele regeringsperiode zou op ontwikkelingssamenwerking meer dan een miljard euro worden bespaard. Na de besparingen die in de voorbije jaren door de vorige regering werden doorgevoerd, is dat een onaanvaardbare inlevering voor de armste mensen in de armste landen ter wereld. Dat alleen al is voldoende reden voor protest.

Broederlijk Delen stapte mee tijdens de nationale betoging van 6 november. Dat deden we niet alleen mee omwille van besparingen op het budget ontwikkelingssamenwerking. Broederlijk Delen maakt de keuze om dag na dag te werken aan een meer rechtvaardige en duurzame samenleving. In het Zuiden, maar ook in België.

Radicale keuzes zijn nodig

Overal ter wereld neemt de ongelijkheid tussen arm en rijk toe. We moeten op zoek naar een andere manier van leven. Solidariteit vormt daar de basis voor. En dat vraagt om radicale keuzes.

We moeten kiezen voor een samenleving die gebaseerd is op gemeenschap, solidariteit en gelijkheid door herverdeling. Dat betekent: kiezen voor de invoering van een rechtvaardig belastingsysteem dat herverdeelt van rijk naar arm. Kiezen voor een beleid waarbij mensen in armoede niet nogmaals het slachtoffer worden. Kieven voor de uitbouw van een actieve sociale zekerheid. Kiezen voor het investeren in een evenwichtig asiel- en migratiebeleid. Kiezen voor het afremmen van de klimaatverandering. Kiezen voor zoveel meer.

Deze keuzes vragen maatregelen die we momenteel veel te weinig terugvinden in de beleidsplannen van de regering. 

Broederlijk Delen ondertekent alternatieve Septemberverklaring

Samen met een groot aantal middenveldorganisaties – zeker al 340 – heeft Broederlijk Delen daarom het burgerinitiatief #hartbovenhard ondertekend. Mensen uit cultuur, welzijn, jeugdwerk, onderwijs, socio-culturele verenigingen en vakbonden hopen op méér dan louter vijf jaar besparingspolitiek van onze toekomstige regering.

Besparen op de kap van de doorsnee Vlaming en de zwakkeren

In hun alternatieve Septemberverklaring hekelen de ondertekenaars vooral het feit dat deze komende regering haar besparingsmaatregelen op de doorsnee Vlamingen en op de zwakkeren wil verhalen. Van de doorsnee Vlamingen worden nu onevenredig veel inspanningen gevraagd. Elk doorsnee gezin lijkt in de hoek te staan waar de klappen zullen vallen: meer inschrijvingsgeld voor sportclubs en jeugdverenigingen, duurder onderwijs, duurdere rusthuizen, duurder openbaar vervoer, enzovoort.

Sterkste schouders?

De sterkste schouders daarentegen, ondernemingen en grote kapitalen, worden ongemoeid gelaten. Dat is onrechtvaardig!

Er is meer dan economie

Bovendien mag vooruitgang niet louter gemeten worden in economische termen. De toekomst van onze kinderen veiligstellen, van onze welvaart en ons welzijn veiligstellen, én investeren in betaalbare en nog betere maatschappelijke dienstverlening en voorzieningen moet kunnen.

Waarom ondertekent Broederlijk Delen?

Dat Broederlijk Delen dit burgerinitiatief volmondig ondersteunt vloeit voort uit zijn eigen algemene doelstelling: "Broederlijk Delen maakt deel uit van een brede solidariteitsbeweging die in een internationale, globale context maatschappelijke verandering nastreeft. Wij komen op tegen onbillijke ongelijkheid en werken aan meer rechtvaardige en duurzame samenlevingen. Wij vertrekken daarbij van het standpunt van de armen en promoten een solidaire en duurzame manier van leven." (uit de strategische oriëntaties van Broederlijk Delen)

Het kan niet langer dat we ons in een geglobaliseerde wereld nog enkel uitspreken over onrechtvaardigheden in andere landen en over de ongelijkheid hier bij ons zouden zwijgen.

Broederlijk Delen tekende de alternatieve septemberverklaring van Hart boven Hard. Het is goed om ons verbonden en solidair te verklaren met de vele sociale en culturele organisaties die heel wat groepen van het middenveld vertegenwoordigen.