29 november 2018 - Klimaat

De bisschoppen van België delen de bezorgdheid van de Klimaatcoalitie, die op zondag 2 december in Brussel de mars Claim the Climate! organiseert voor een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid. In navolging van paus Franciscus roepen zij op tot een diepgaande ecologische bekering en een integrale ecologie.

De afgelopen jaren werden we almaar duidelijker geconfronteerd met de vernietigende gevolgen van de klimaatverandering. Ze treft al langer de arme bevolkingsgroepen en tast hun voedselzekerheid, de leefbaarheid van hun woongebieden, de biodiversiteit en de kwaliteit van hun ecosystemen aan. 

De klimaatcrisis met haar sociale en ecologische gevolgen zet mensen in beweging. Zij kiezen voor een duurzame levensstijl en een ethiek van het genoeg, dringen hun gebruik van materiaal en energie terug en vermijden afval. Ze schakelen over op hernieuwbare energie, lokale voeding, groene mobiliteit en duurzame producten. Ze investeren in projecten die de overgang naar een koolstofarme economie mogelijk maken. 

Vele christelijke organisaties lopen hierin mee voorop. Ook de katholieke Kerk volgt dit voorbeeld. Zo hebben de Belgische bisdommen vorig najaar aan de financiële instellingen waarmee ze samenwerken, uitdrukkelijk gevraagd de voorkeur te geven aan investeringen in bedrijven die streven naar een duurzame energietoekomst. Het zijn belangrijke stappen in de immense opdracht die ons nog wacht in de zorg voor ons "gemeenschappelijke huis" (cf. Paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si’, 2015).

Een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid

Het IPCC-rapport van de Verenigde Naties geeft aan wat nodig is om de beoogde opwarmingslimiet van 1,5 °C binnen bereik te houden en wat de desastreuze gevolgen zullen zijn als we toelaten dat de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt met 2°C of meer. Het rapport leert ons dat er snel verregaande en ongeziene veranderingen nodig zijn. 

De komende Klimaattop, in de Poolse stad Katowice van 3 tot 14 december 2018, is cruciaal om het Akkoord van Parijs in werking te stellen en een begin te maken met het dichten van de emissiekloof. We delen de bezorgdheid van de lidorganisaties van de Belgische Klimaatcoalitie die op 2 december in Brussel de mars Claim the Climate! organiseren. Wij steunen de oproep om deel te nemen. 

Samen met burgers, organisaties en overheden willen we werk maken van versnelde en verregaande inspanningen om de klimaatcrisis aan te pakken. 

Kardinaal Jozef De Kesel en de bisschoppen van België 
Brussel, 27 november 2018

Gebed
We suggereren de volgende voorbede in de vieringen van de eerste zondag van de advent, zaterdag 1 en zondag 2 december.  

 

Bidden we voor de wereldleiders en hun medewerkers op de VN-klimaattop.
Dat ze moedige maatregelen nemen om ons weg te halen 
uit de spiraal van armoede en ecologische vernietiging
die onze wereld en onze toekomst bedreigt.
Dat ze elkaar vinden in een dialoog die de tegenstellingen overwint. Laten wij bidden…