Natuurlijke rijkdommen in Colombia

De Colombiaanse regering zet sterk in op de grootschalige ontginning van grondstoffen en export van landbouwproducten. De afgelopen jaren stegen de buitenlandse investeringen enorm en de economische groei volgde die trend. Toch blijft extreme armoede in bepaalde gebieden bestaan.

Steeds meer gronden van boeren in Colombia worden afgenomen door het grote geld van bedrijven of grootgrondbezitters, en door gewapende groepen. Zo winnen de grote op export gerichte bedrijven aan terrein ten koste van de kleine boeren en hun families. De overheid biedt nauwelijks ondersteuning aan andere economische activiteiten, zoals familiale landbouw.

Rijk aan grondstoffen

Het Andesgebergte is rijk aan grondstoffen en de wereldwijde vraag naar grondstoffen blijft stijgen. Daarom kiezen de regeringen in de Andeslanden voor een economie die vooral gericht is op de grootschalige ontginning van deze rijkdommen. De overheden voerden ingrijpende hervormingen door om buitenlandse investeringen aan te trekken. Op korte termijn zorgt grondstoffenexport immers voor een snelle economische groei en inkomsten voor de overheid, die in het beste geval investeringen in sociale voorzieningen mogelijk maken. Maar de negatieve gevolgen op lange termijn zijn enorm. 

Er ontstaat meer ongelijkheid, het water en de grond van de streek raakt vervuild, vee sterft, mensen worden ziek en de rechten van de lokale bevolking worden geschonden.

Oogsten mislukken. De bevolking kan niet langer haar eigen plannen waarmaken. Er ontstaat verdeeldheid in gemeenschappen. De lokale cultuur en identiteit wordt vernietigd. De negatieve effecten op het welzijn van boeren en hun leefomgeving zijn erg ingrijpend. Toch hebben ze weinig of geen inspraak in de beslissingen die een stempel drukken op hun toekomst.

De gemeenschappen op het platteland liggen afgelegen en de bevolking beschikt over weinig informatie, instrumenten en contacten om het beleid te beïnvloeden. De regering gaat dan ook voorbij aan de noden en de verwachtingen van de bevolking op het platteland.

Onderdrukking van het verzet

Het beleid van de regering ten gunste van de mijnbouw stuit steeds vaker op sociaal protest. Dat wordt doorgaans gewelddadig onderdrukt en leiders worden gecriminaliseerd, met als doel het verzet monddood te maken.

Door de hoge economische groeicijfers zijn de Andeslanden niet langer prioritair voor de ontwikkelingssamenwerking. Verschillende internationale ngo’s trokken zich terug uit het continent. Lokale organisaties die rond politiek gevoelige thema’s en rechtenverdediging werken, dreigen zo steeds minder middelen en andere vormen van ondersteuning te krijgen.

De boeren in Colombia moeten zelf kunnen beslissen over hun grond. Enkel dan is vrede mogelijk.