Landbouw in moeilijk klimaat

Bij het aflopen van de burgeroorlog in 1996, nam de belangstelling van buitenlandse investeerders in Guatemala toe. De economie groeide, vooral door de teelt van exportgewassen (koffie, bananen etc.).

Het belang van de landbouwsector is dalende maar zorgt nog steeds voor veel inkomsten en tewerkstelling.

Gebrek aan steun en vruchtbare grond

Klimaatgrillen – droogte, overstromingen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen – en de crisis van de voedselprijzen maken de bevolking heel kwetsbaar. 60% van de Guatemalteken leeft in absolute armoede en 23% in extreme armoede. De meest kwetsbare groepen zijn inheemse vrouwen en kinderen in het hooggebergte. Bijna de helft van alle kinderen onder de 5 jaar is ondervoed en bij Mayakinderen kan dit oplopen tot 80%. Dit maakt Guatemala het land met het hoogste aantal ondervoede kinderen in de hele Westelijke hemisfeer. 

De regering zette een programma op om het voedseltekort aan te pakken, maar dat heeft voorlopig nog niet geleid tot duurzame en structurele verbeteringen. Gebrek aan technische ondersteuning, investeringsmiddelen en vruchtbare grond maken het moeilijk om aan winstgevende landbouw te doen.

Uitgeputte gronden en wispelturig klimaat

Broederlijk Delen steunt partnerorganisaties in verschillende gemeentes in het hoogland van Quetzaltenango, San Marcos en Zuid-Huehuetenango (West-Guatemala). 

Het westen van Guatemala is een bergachtige streek waar de bevolking grotendeels inheems is. In dit gebied hebben traditioneel inheemse organisatievormen stand gehouden. De mensen leven er van kleinschalige landbouw, veeteelt en beperkte koffieteelt. Er is een tekort aan landbouwgrond voor de groeiende bevolking en vaak is de grond uitgeput door de jarenlange teelt van maïs en bonen met chemische meststoffen en pesticiden.

Bovendien is de regio gevoelig voor wisselende klimaatomstandigheden en heeft het bijna jaarlijks te kampen met wateroverlast of watertekort, hevige stormen, grondverschuivingen en aardbevingen. De massale houtkap en ontginning versterken die fenomenen en veroorzaken voedselschaarste. De bevolking vult haar inkomsten aan met slecht betaalde seizoensarbeid in de kuststreek.