Het internationaal recht als leidraad

Broederlijk Delen betracht het Israëlisch-Palestijns conflict hoog op de politieke agenda te houden. We doen aan sensibilisatie en geven lezingen over het conflict. Hierbij zijn verhitte discussies en polemieken vaak niet van de lucht. Voorstanders van deze of gene partij beschuldigen de andere van partijdigheid, propagandavoering, valsheid of onwetendheid. In deze omstandigheden is open en geëngageerde sensibilisering niet eenvoudig. Wij zien het echter als onze opdracht en missie om steeds opnieuw naar de feiten op het terrein en het internationaal recht te verwijzen.

Zoals de meeste ontwikkelingsorganisaties baseren we ons op de rechtenbenadering. In de zoektocht naar een politieke oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict marginaliseerde de internationale gemeenschap al te vaak het internationaal recht. Wij menen dat juist het internationaal recht een uitkomst kan bieden en de schijnbaar tegengestelde eisen van de partijen met elkaar kan verzoenen. Het internationaal recht biedt een neutraal kader, geldend voor alle actoren en gevalideerd door een overweldigende meerderheid van landen wereldwijd. Daarmee biedt het de beste garantie op een rechtvaardige oplossing. Deze stelling loopt als een rode draad door onze lezingen. We benadrukken dat het conflict niet zwart-wit is en dat beide volkeren eronder lijden. Maar ook al schenden beide partijen het internationaal recht, toch is het een erg asymmetrisch conflict. De machtsverhoudingen economisch, diplomatiek en militair zijn zeer ongelijk.

Aan de hand van kaarten van onder meer de Verenigde Naties tonen we hoe de Israëlisch-Palestijnse kwestie in wezen een territoriaal conflict is. Een overzicht van de kaarten maakt duidelijk hoe het Israëlische expansiebeleid met de nederzettingen, het wegennetwerk, de checkpoints, de Muur, enz. de toekomstige Palestijnse staat tot een lappendeken reduceert. In de jaren negentig schaarde Israël zich in het vredesproces achter de tweestatenoplossing en het ‘land voor vrede’-principe. In de feiten op het terrein, en ook alsmaar luider in de retoriek van haar leiders, toont Israël echter aan dat het niet bereid is een onafhankelijke Palestijnse staat tot stand te laten komen op de Westoever en Gaza.

Ondanks intense internationale betrokkenheid blijven de voornaamste pijnpunten onopgelost. Het land is nog steeds niet verdeeld. Hierdoor heeft Israël nog altijd geen eigen veilige grenzen en is de Palestijnse staat nog niet opgericht. De aanhoudende wetteloosheid destabiliseert het Midden-Oosten en heeft wereldwijd negatieve gevolgen. Dit is de reden voor ons engagement. Wij willen een betere toekomst zien waarbij beide volkeren hun rechten, hun toekomst en het leven van hun kinderen gewaarborgd zien. Samen met onze Israëlische en Palestijnse partners geloven we dat dit mogelijk is.