Broederlijk Delen werkt in Peru samen met 13 organisaties

In het Andesgebergte is water schaars en zijn de gronden dor. De boeren slagen erin zich aan te passen aan dat klimaat. Maar mijnbouw vervuilt steeds meer water en grond.

Broederlijk Delen werkt samen met lokale organisaties. We ondersteunen boerenfamilies die kiezen voor een economie gebaseerd op respect voor mens en milieu, en niet op winst. En helpen de lokale gemeenschappen ook om op te komen voor hun rechten.

2017: wat hebben we bereikt?

In 2017 investeerde Broederlijk Delen 704.814 euro in Peru.

Amnesty International lanceerde een nationale campagne over de schadelijke impact van de mijnbouw in Espinar op het milieu en de gezondheid van lokale gemeenschappen. Onze partners DHSF en IDL droegen bij tot het onderzoek over het thema. Europese diplomaten werden gesensibiliseerd door een veldbezoek aan de streek, begeleid door onze lokale vertegenwoordiger en partners.

Onze partners verdedigden gecriminaliseerde sociale leiders in achttien rechtszaken, waarvan een kwart leidde tot vrijspraak.

Acht boerengemeenschappen versterkten hun duurzaam beheer van water, bodem en land. In zes gemeenschappen werden lokale economische alternatieven voor de mijnbouw gestart, zoals groenteteelt in serres. In Apurimac sloot de civiele maatschappij een pact over gendergerechtigheid, met daarin concrete maatregelen die discriminatie en geweld tegen vrouwen bestrijden.

Met welke organisaties werken we samen?

Broederlijk Delen werkt in Peru samen met 13 lokale organisaties. We ondersteunen boerenfamilies die kiezen voor een economie gebaseerd op respect voor mens en milieu, en niet op winst. We stimuleren de uitwisseling van ervaringen met ‘alternatieven’, zoals ecologische landbouw, tussen verschillende gemeenschappen.

We helpen de lokale gemeenschappen ook om op te komen voor hun rechten, klagen schendingen van mensenrechten aan en geven juridische bijstand aan personen of organisaties die worden bedreigd omdat ze rechtenschendingen aanklagen.

Broederlijk Delen steunt partnerorganisaties in de hoge provincies van de regio’s Cusco en Apurímac.

IBC
biedt een intensief vormingsprogramma aan voor sociale leiders rond nationale thema’s en leiderschap. Doel is om de Peruaanse burger een sterker bewustzijn bij te brengen van zijn rechten en plichten en op die manier de democratie te versterken.
http://www.bcasas.org.pe/ 

IDL
is een mensenrechtenorganisatie die sinds de jaren 80 een belangrijke rol vervult als bewaker van de mensenrechten en de opbouw van een rechtsstaat.
http://www.idl.org.pe/

MANTHOC
verdedigt de rechten van werkende kinderen en jongeren. De beweging telt zo’n 3.000 leden.
http://manthoc.org.pe/ 

PDTG
promoot sociaal en politiek engagement en het onderzoek hiernaar. Ze beklemtoont de nood aan fundamentele veranderingen in onze samenleving en het economisch systeem.
http://www.democraciaglobal.org/ 

PIC
verenigt het verzet tegen een groot mijnbouwproject in regio Cajamarca. 

DocuPeru
is een collectief van documentairemakers die gemeenschappen de tools aanreikt om hun dagelijkse realiteit op beeld vast te leggen.
http://docuperu.tumblr.com/ 

CBC
legt zich toe op onderzoek naar de Andescultuur en de opbouw van een interculturele samenleving. Ze organiseert vormingsactiviteiten voor gemeenschapsleiders en lokale overheden rond onder andere waterbeheer.
http://www.cbc.org.pe/ 

Cedep Ayllu
streeft ernaar de levenskwaliteit van de boerenbevolking te verbeteren met duurzame landbouwmethoden en waterbeheer. Via informatie en vorming bereidt de bevolking zich voor op dreigende mijnbouwconflicten.
http://ayllu.org.pe/ 

CooperAcción
werkt rond de economische, sociale en ecologische impact van mijnbouw in Peru. Ze steunt lokale organisaties in conflictgebieden.
http://cooperaccion.org.pe/ 

Tarpurisunchis
werkt aan de kwaliteit van het onderwijs in de regio Apurímac. Het belang van de Andescultuur speelt daarin een belangrijke rol.
http://tarpurisunchis.org/ 

DHSF
is een mensenrechtenorganisatie die focust op de rechten van de inheems bevolking en de bescherming van het leefmilieu. Ze verdedigt de rechten van gemeenschappen die schadelijke gevolgen ondervinden van grote mijnbouwprojecten en activisten die onterecht vervolgd worden.
http://derechosinfronteras.pe/ 

APRODEH
is een mensenrechtenorganisatie met speciale aandacht voor de gevolgen van de burgeroorlog en sociale leiders die ten onrechte vervolgd worden.
http://www.aprodeh.org.pe/ 

CEPRODER
begeleidt gemeenschappen bij de ruimtelijke ordening van hun grondgebied zodat grond en water optimaal benut kunnen worden.

RED MUQUI
is een nationaal netwerk van organisaties die rond mijnbouw werken in Peru. Het netwerk dient om gezamenlijke acties te coördineren en het beleid te beïnvloeden.
http://www.muqui.org/ 

GRUFIDES
werkt rond mensenrechten en milieu. Ze steunt gemeenschappen en organisaties die in de mijnbouwzone van de regio Cajamarca opkomen voor hun rechten.
http://www.grufides.org/