Broederlijk Delen werkt in Congo samen met 14 organisaties

Broederlijk Delen werkt samen met veertien lokale organisaties. Zij zetten in op een sterke lokale economie via duurzame landbouw.

Congo is een ongelooflijk rijk land: het bezit zo’n 80 miljoen hectare vruchtbare landbouwgrond, een gunstig landbouwklimaat, mankracht en water. Toch heeft Congo een totaal verarmde bevolking. Wat ontbreekt is een goed landbouwbeleid: er is een tekort aan productiemiddelen zoals zaaigoed, meststoffen en krediet, en de toegang tot de markt is problematisch door de slechte staat van de wegen.

De 14 partnerorganisaties stimuleren onder meer het beter bewaren en verwerken van de oogsten en het gebruik van natuurlijke meststoffen. Dat levert genoeg eten, een waardig inkomen en een gezond leefmilieu op. Daarnaast bouwen onze partnerorganisaties mee aan een mondige boerenbeweging die opkomt voor de rechten van de boeren.

2017: wat hebben we bereikt?

In 2017 investeerde Broederlijk Delen 885.534 euro in Congo.
  • Sinds augustus 2017 heeft Broederlijk Delen opnieuw toegang tot de regio Kasaï. Onze ngo-partners konden wel de hele tijd doorwerken op het terrein.
  • De productie van aardnoten is gestegen van 600 kg per hectare in 2016 naar 734 kg in 2017, door gebruik van kwalitatief zaaigoed en nieuwe duurzame landbouwtechnieken.
  • Samen de oogst verkopen was erg succesvol; de handelaar komt opnieuw naar de dorpen en de landbouwprijzen zijn gestegen, hetgeen alle boeren ten goede komt.
  • 453 gezinnen hebben hun inkomen weten te verhogen dankzij de opstart van inkomensgenererende activiteiten zoals konijnen- en visteelt, productie van zeep, verwerking van landbouwproducten en detailhandel.
  • De boerenorganisaties hebben hun nanciële autonomie weten te verstevigen van 50% naar 58%.
  • Het aantal gezinnen dat zich organiseert op basis van overleg en een redelijke verdeling van lasten en lusten is quasi verdubbeld.
  • Een tiental boerenorganisaties traden in dialoog met de lokale autoriteiten, met als eerste tastbaar resultaat dat afpersingen door politie, douane en andere staatsdiensten in Kwilu zijn verminderd.

Onze doelstellingen voor de komende jaren

We streven ernaar de levensomstandigheden van 4.200 landbouwfamilies in de provincies Kwilu en Oost-Kasai te verbeteren. Dit willen doen door onze partnerorganisaties te ondersteunen bij het uitbouwen van duurzame familiale landbouw en een zelfstandige boerenbeweging die invloed heeft op het beleid.

Met welke organisaties werken we samen?

Broederlijk Delen is actief in de provincies Oost-Kasai en Kwilu. Het nationaal luik van onze werking focust op de uitbouw van de boerenbeweging en politiek lobbywerk.

RODHECIC is een nationaal netwerk dat mensenrechten verdedigt, democratie promoot en boerengroepen vorming geeft over hun rechten.

Inades Formation Congo / Antenne du Kikwit ondersteunt boerenorganisaties en zet daarbij in op landbouw (de productie van kwalitatief zaaigoed en de uitbouw van agro-ecologische landbouw), commercialisering en een betere werking van de boerenorganisaties.

RRN is een nationaal netwerk van 256 organisaties uit 11 provincies die strijden voor het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, in het bijzonder het regenwoud.

CENADEP is een nationale organisatie die de zelforganisatie van boerengroepen versterkt zodat ze invloed kunnen uitoefenen op het beleid.

OP’s Bandundu zijn 7 boerenorganisaties van tweede niveau of unies die het streekprogramma in Bandundu dragen. Ze bouwen een duurzamere landbouwproductie uit en komen op voor hun rechten.

OP’s Kasai Oriental zijn 5 boerenorganisaties van tweede niveau of unies die het streekprogramma in Oost-Kasai dragen met het oog op een duurzamere landbouwproductie en meer rechten.

Alphabétisation et Formation des Adultes (ALFA) geeft basiseducatie aan zo’n 4.000 volwassenen en jongeren in Oost-Kasai in de strijd tegen analfabetisme. ALFA heeft sinds 1991 reeds meer dan 100.000 personen gealfabetiseerd, voornamelijk vrouwen, die daarmee hun positie in de gemeenschap versterken en zo in staat zijn het familiale (landbouw)bedrijf beter te beheren.

MIDIBAM verdedigt de rechten van vrouwen in Oost-Kasai door de opstart van economische activiteiten door vrouwengroepen te steunen en bereikt zo’n 4.000 vrouwen.

CEFOP verdedigt mensenrechten en begeleidt lokale overheden bij het realiseren van hun ontwikkelingsplannen, met inspraak van de bevolking.

Le Programme de Développement du Est Kasai (PRODEK) begeleidt gemeenschappen en boerengroepen onder meer op vlak van voedselzekerheid door kwalitatief zaaigoed aan te bieden en de productie te verbeteren. PRODEK bereikt zo’n 4.000 boerenfamilies en moedigt hen aan om een sterke boerenbeweging te vormen.

Collectif pour le Développement Economique, Social et Culturel Integré (CODESCI) ondersteunt en begeleidt het politieke lobbywerk van onze partners in Oost-Kasai en geeft boerengroepen vorming over hun rechten.

Faîtière des Organisations Paysannes du Kwango, Kwilu et Mai-Ndombe (FOPAKKM) )is de boerenbeweging in Kwilu en lid van CONAPAC, de nationale boerenbeweging. Ze sensibiliseert en vertegenwoordigt lokale boerenorganisaties, hun belangen en rechten bij de provinciale autoriteiten en regering in Kwilu.

Faîtière des Organisations Paysannes de Kasai Oriental (FOPAKOR ) is de provinciale boerenbeweging in Oost-Kasai en lid van CONAPAC, de nationale boerenfederatie.

Forum des Producteurs Agricoles du Lomami (FOPALO) helpt bij het verbeteren van het zaaigoed, landbouwproductie en commercialisering. 

Voor de uitbouw van de boerenbeweging en rechtenverdiging werkt Broederlijk Delen samen met de 15 andere leden van de Alliantie Agri-Congo die opkomt voor de familiale landbouw in Congo.