Broederlijk Delen werkt in Colombia samen met 16 organisaties

2017: wat hebben we samen bereikt?

In 2017 investeerde Broederlijk Delen 728.450 euro in Colombia

We faciliteerden de deelname van 334 gemeenschaps- leiders aan overleg met de overheid over de uitvoe- ring van de vredesakkoorden. Drie voorstellen van de inheemse en sociale organisaties werden door de Colombiaanse staat aanvaard. Zo zullen de lokale ontwikkelingsprogramma’s in Cauca meer rekening houden met de milieuproblematiek, die van levensbelang is voor de rurale bevolking.

Zeven gerechtelijke vonnissen versterken de bescherming van het grondgebied van rurale gemeenschappen tegen de ontginning van grondstoffen.

32 vrouwen die actief deelnemen aan de verdediging van de rechten en het grondgebied van hun gemeenschap, kregen psychosociale begeleiding. Ze leerden om te gaan met traumatische ervaringen, maar ook met nieuwe risico’s en bedreigingen voor hun veiligheid.

Met welke organisaties werken we samen?

Asociación Movimiento Campesino de Cajibío is een boerenorganisatie die werkt aan de opbouw van een eigen, lokale economie, gebaseerd op ecologische landbouw en voedselsoevereiniteit.

http://mcc.org.co/

CCAJAR is een mensenrechtenorganisatie die juridische bijstand verleent aan slachtoffers van mensenrechtenschendingen en richt zich in het bijzonder op gemeenschappen die onder druk staan door grote ontginnings- of infrastructuurprojecten.

http://www.colectivodeabogados.org/

CENSAT is een organisatie van milieuactivisten die inzet op communicatie, vorming, onderzoek en sociale beweging rond milieuthema’s, eerlijke handel en alternatieve energie.

http://censat.org/

CINEP ondersteunt lokale basisorganisaties met juridische bijstand, psychosociale instrumenten en beschermingsmaatregelen voor bedreigde leiders.

http://www.cinep.org.co/

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz steunt gemeenschappen die het slachtoffer zijn van mensenrechtenschendingen en geeft gemeenschapsleiders vormingen over mensenrechten.

http://justiciaypazcolombia.com/

Corporación Jurídica Yira Castro verleent juridische bijstand aan intern ontheemden en ondersteunt boeren die in hun gemeenschappen willen blijven wonen met vormingen over rechten en juridische steun.

http://cjyiracastro.org.co/

FENSUAGRO is één van de grootste boerenorganisaties in Colombia en legt zich toe op vormingen en politieke campagnes, Broederlijk Delen steunt het vormingsprogramma voor vrouwen en boerenorganisaties.

http://fensuagro.org/

CRIC is een regionale koepelorganisatie in Cauca die ongeveer 111 inheemse gemeenschappen verenigt en de rechten en belangen van de inheemse bevolking (vreedzaam) verdedigt.

http://www.cric-colombia.org/

Red Cauca por la Vida y los Derechos Humanos is een netwerk voor mensenrechten en vrede met als vier voornaamste activiteiten het aanklagen van mensenrechtenschendingen, vormingen, communicatie en politiek lobbywerk.

ASPROCIG is een gemeenschapsorganisatie die boeren, vissers en inheemsen verenigt om te werken aan een economisch alternatief, op basis van ecologische familiale landbouw en de lokale markt.

http://www.asprocig.org/

COMUNITAR versterkt de vrouwenbeweging in Cauca en verleent psychosociale steun, begeleidt rechtszaken en doet aan beleidsbeïnvloeding voor de vrede.

http://www.comunitar.org.co/

CORSOC is een lokale NGO die samen met Broederlijk Delen de Grupo de Trabajo por la Defensa de la Tierra y el Territorio (GTT) steunt. GTT verenigt lokale organisaties, gemeenschappen, boeren en inheemsen om samen hun recht op land te verdedigen.

http://corsoc-ong.org/

PAS promoot reflectie en sociale actie op vlak van vrede en mensenrechten en ondersteunt de Grupo de Tierra y Territorio de Córdoba bij juridische acties en beleidsbeïnvloeding.

http://www.pas.org.co/

UOAFROC is een netwerk van Afrocolombiaanse organisaties in de regio Cauca dat organisaties versterkt, gemeenschappen verenigt en de Afrocolombiaanse culturele identiteit bekrachtigt.

Cumbre Agraria, Campesina, Etnica y Popular verenigt sociale organisaties van boeren, inheemsen en afrocolombianen in de strijd tegen het rurale ontwikkelingsbeleid van de regering.

http://cumbreagraria.org/

Cooperación para la Paz is een samenwerkingsverband van 18 internationale NGO’s met zetel in Colombia. Zij oefenen invloed uit op de donorgemeenschap, zodat die het vredesproces blijft steunen.