Mensenrechten verdedigen doe je samen

In het voorjaar kwamen enkele milieu- en mensenrechten-verdedigers uit de Andes-regio naar Brussel om de Belgische en Europese beleidsmakers op te roepen hun verantwoordelijkheid op te nemen.

De rol van Europa

Geweld, bedreigingen en lastercampagnes tegen natuur- en mensenrechtenbeschermers zijn een wereldwijd fenomeen. Maar Latijns-Amerika krijgt het extra zwaar te verduren. In 2017 werden in de regio meer dan honderd activisten vermoord. Gewone burgers die hun landbouwgrond, water en biodiversiteit willen vrijwaren van de onstilbare honger van grootschalige mijnbouw-, energie- en agroprojecten.

Mede door het lobbywerk van onze partners CAJAR (Colombia), CEDHU (Ecuador), APRODEH (Peru) en CEDIB (Bolivia), sloten 24 Latijns-Amerikaanse staten recent een verdrag dat strenge maatregelen belooft om landrechten- en milieuactivisten te beschermen tegen bedreigingen en fysiek geweld.

Ook Europa heeft zijn rol te spelen. De Europese Unie heeft handelsverdragen afgesloten met de regio en verschillende Europese bedrijven en banken investeren in projecten in de sector van de natuurlijke rijkdommen. Maar wanneer het om eigen economische belangen gaat, wordt het al snel stil rond milieu- en mensenrechten.

Hoogbezoek in Brussel

In maart 2018 brachten Isabel, Oscar, Francisco en Marco een bezoek aan de vertegenwoordigers van de Europese en Belgische instellingen en aan de zetel van een internationale bank met een sterke oproep om meer actie te ondernemen.


Nationale en internationale overheden en bedrijven hebben de taak om structurele veranderingen door te voeren en zo ongelijkheid tegen te gaan. Over de verantwoordelijkheid van bedrijven:

"Er ligt een medeverantwoordelijkheid bij de bedrijven. Veel bedrijven die hier werken hebben hun oorsprong in Europa en bij staatsoverheden. De Europese Unie bevordert via handelsverdragen de vrije handel, zonder rekening te houden met de rechten van de bevolking of het milieu in onze landen. Ook het maatschappelijk middenveld heeft een verantwoordelijkheid: de consumptiedrang in het Noorden heeft gevolgen voor onze landen. Wij willen de aandacht vestigen op alle spelers."

 

Marco Gandarillas – Bolivia

"Ons bezoek moet de parlementairen overtuigen zich achter onze eis te scharen dat de transnationale bedrijven hun verantwoordelijkheid in de bescherming van mensenrechten opnemen. Het Europees Parlement heeft een rol te spelen in het afdwingen van de standaarden rond mensenrechten waaraan de bedrijven moeten voldoen, vooral wanneer ze niet in eigen land opereren."

 

Francisco Hurtado Caesedo – Ecuador

Over de verantwoordelijkheid van de Europese burger:

"Europese burgers moeten zich bewust worden van de betreurenswaardige situatie van onrecht bij de ontginning van natuurlijke hulpbronnen. Zodat van hieruit een beleid kan ontwikkeld worden dat heel dit systeem van wilde ontginning van onze rijkdommen reguleert en afremt."

 

Oscar Mollohuanca Cruz – Peru

Wat kunnen wij doen?

Mensenrechten verdedigen doen we allemaal samen. Internationale samenwerking is belangrijk. En internationale samenwerking, in situaties of gebieden van mensenrechtenverdedigers doe je met de mensen. De mensen die bereid zijn om te werken, om het volk te sensibiliseren, om solidair te zijn met wat er in Latijns-Amerika gebeurt. In haar politiek werk pleit Broederlijk Delen ook voor bindende wetgeving die overheden en bedrijven verplicht om de mensenrechten  te respecteren.

"De vrijwilligers van Broederlijk Delen, samen met iedereen die zich betrokken voelt, kunnen zeker iets betekenen in de strijd tegen mensenrechtenschendingen. Zij kunnen een stroom van internationale solidariteit op gang brengen. Zoals regelmatig in de geschiedenis en ook nu, is het het maatschappelijk middenveld dat aan de alarmbel trekt en het leven redt van de mensen die strijd leveren in het Zuiden."

 

Marco Gandarillas – Bolivia