Druk uitoefenen op de overheid en standpunten innemen

Druk uitoefenen op nationale en internationale overheden is essentieel om structurele verandering te bekomen, ongelijkheid tegen te gaan en rechtvaardigere machtsverhoudingen te promoten.

Ook het Belgische en Europese beleid heeft grote gevolgen wereldwijd. Denk maar aan de vluchtelingencrisis, de voedselcrisis en het debat over de vrijhandelsverdragen. Daarom doet Broederlijk Delen aan politiek werk, ook gekend als beleidsbeïnvloeding, op nationaal en internationaal niveau.

Drie centrale thema’s

Om concrete resultaten te boeken in de strijd tegen ongelijkheid, spitsen we het politiek werk toe op drie thema’s: 

  • recht  op voedsel: samen  met lokale organisaties werken we aan oplossingen om de huidige voedselcrisis aan te pakken;
  • duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen: Broederlijk Delen eist dat land, water en grondstoffen duurzaam beheerd worden;
  • vrede en inspraak: Broederlijk Delen stimuleert mensen en organisaties om te bouwen aan vrede, hun stem te laten horen, op te komen voor hun rechten en deel te nemen aan overleg.

Ons doel is het Belgische en Europese beleid te beïnvloeden op domeinen die van belang zijn voor onze partnerorganisaties en de lokale gemeenschappen waarmee zij werken.

Politiek werk: wat houdt dat nu exact in?

Beleidsbeïnvloeding wordt vaak geassocieerd met belangenbehartiging van grote bedrijven. Maar beleidsbeïnvloeding is ook een wezenlijke doelstelling van ngo’s zoals Broederlijk Delen. Politieke beslissingen zijn van groot belang voor ons werk.

De Europese Unie (EU) en haar lidstaten hebben verregaande politieke en economische relaties met de landen waar we werken. Het Europese beleid heeft een rechtstreekse impact op het werk van onze partnerorganisaties. Vaak niet ten goede. Daarnaast doen de EU en haar lidstaten aan ontwikkelingssamenwerking. Ze promoten ook het respect voor mensenrechten en internationaal humanitair recht.

Ons doel is het Belgische en Europese beleid te beïnvloeden op domeinen die van belang zijn voor onze partnerorganisaties en de lokale gemeenschappen waarmee zij werken. Daarom:

  • spreken we beleidsmakers aan: op het gevoerde beleid, maar ook op hun beloftes in beleidsdocumenten zoals het regeerakkoord.
  • geven we briefings in onder meer het Belgische en Europese parlement, het ministerie voor Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking en de Europese Dienst voor Extern Optreden.
  • formuleren we alternatieve voorstellen via input voor parlementaire vragen en resoluties. 

Door aanwezig te zijn in de media, en via contacten met en vormingen aan het brede middenveld, de academische wereld en onze achterban verhogen we het draagvlak voor onze politieke voorstellen.

De medewerkers van het team Politiek spelen dus een cruciale rol in dit werk. Maar ook onze partnerorganisaties doen aan politiek werk. De jaarlijkse campagne is een belangrijk moment om steun te vinden voor onze politieke eisen.